2023  års ÅRSMÖTE

sker

onsdagen den 14 juni kl 1800

vid  Klubbstugan  Sävstaholms slott 2, Vingåker

 1. Dagordning
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Revisionsberättelse
 4. Verksamhetsplan
 5. Budget
  Stadgar för Vingåkers Hundklubb

  Antagna 2004-02-04 med senare ändringar t o m 2020-03-08


  § 1 Ändamål
  Vingåkers Hundklubb, i fortsättningen benämnd Föreningen, är en ideell, fristående och oberoende förening, vars ändamål är att verka för:

  • God hundhållning och god hundvård
  • Bidra till ett gott förhållande till icke-hundägare

  § 2 Säte

  Föreningen har sitt säte i Vingåkers kommun.


  § 3 Medlemskap
  Person, som anmäler sig till inträde och betalar årsavgift antas som medlem. Person kan av styrelsen nekas medlemskap i Föreningen.

  Medlem ska verka för Föreningens sammanhållning och utveckling.

  Person, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan väljas till hedersmedlem av årsmötet. Beslut om val av hedersmedlem ska godkännas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

  Förslag på hedersmedlem ska komma från styrelsen. Person, som kan väljas som hedersmedlem, kan vara både medlem och icke medlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.


  § 4 Utträde och uteslutning
  Medlem, som under ett helt år inte betalat medlemsavgift, anses ha begärt utträde ur föreningen.

  Medlem, som av annan anledning vill lämna Föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. 
  Beslut om återinträde beviljas av styrelsen.

  Beslut om uteslutning eller avslag av medlemskap fattas av Föreningens styrelse. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått möjlighet att yttra sig inom angiven tid (14 dagar). Beslutet ska inom 3 dagar från beslutet skickas skriftligen till den berörde. Beslutet gäller inte förrän klagotiden gått ut.


  § 5 Avgifter
  Årsmötet beslutar om de avgifter som ska utgå för medlemskap och kurser. Årsavgiften ska vara betald senast 28 februari. Om inträde i Föreningen skett efter den 1 november ska den erlagda avgiften även gälla för närmast följande år.


  § 6 Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.


  § 7 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är:

  • Årsmöte (Ska hållas senast 15 mars.)
  • Extra allmänt möte (extra årsmöte)
  • Styrelsen (Minst 6 protokollförda styrelsemöten ska hållas per år.)

  Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.


  § 8 Rösträtt
  Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem, som fyllt 16 år, en röst. Detta gäller om medlemmen betalt medlemsavgiften minst 1 månad före mötet.

  Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma.


  § 9 Beslut och omröstning vid allmänt möte
  Omröstning sker öppet, men ska vid personval ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem begär detta. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtligaärenden utom de i §§ 3, 20 och 24  angivna avgörs genom enkel majoritet. Vid omröstning, som inte avser personval, har ordföranden, om denne är röstberättigad, utslagsröst.  Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval avgör lotten om röstantalet är lika.


  § 10 Valbarhet
  Röstberättigad medlem i Föreningen är valbar till styrelsen och valberedningen. Arbetstagare i Föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i Föreningen.


  § 11 Årsmöte
  Årsmöte ska hållas senast 15 mars. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst 1 månad i förväg.

  Kallelse till årsmöte utfärdas minst 30 dagar i förväg, genom anslag i klubblokalen, på hemsidan, i klubbens tidning och/eller sociala medier. 

  Förslag (motioner) från enskild medlem som ska tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet.

  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorens berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.


  § 12 Ärenden vid årsmöte
  Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras;

  1. Mötet öppnas

  2. Val av ordförande för årsmötet

  3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

  4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare

  5. Upprättande av röstlängd

  6. Fastställande av dagordningen

  7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

  8. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna

  9. Revisorns berättelse

  10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

  11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  12. Val av ordförande för Föreningen för en tid av 1 år

  13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år.

  14. Val av suppleanter för en tid av 1 år.

  15. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant

  16. Val på 1 år av sammankallande och ledamöter i valberedningen

  17. Presentation av styrelsens verksamhetsplan.

  18. Fastställande av medlemsavgift

  19. Fastställande av kurs- samt andra avgifter till Föreningen

  20. Inkomna motioner

  21. Övriga ärenden, som anmälts enligt § 6, och som årsmötet beslutat ta upp till diskussion.

  22. Utdelning av klubbens vandringspriser

  23. Mötet avslutas


  § 13 Extra allmänt möte
  Extra allmänt möte hålls då styrelsen finner det nödvändigt, när revisor eller minst 10% av medlemmarna begär det. Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast 1 månad efter att en sådan begäran skriftligen inkommit. Extra allmänt möte, som hålls med anledning av förslag om stadgeändring, ska anordnas senast 2 månader efter det att begäran inkommit.


  Kallelse till extra allmänt möte ska utfärdas minst 14 dagar i förväg genom annons i lokalpressen, på hemsidan och i klubblokalen. 

  I kallelsen ska det tydligt framgå vilket eller vilka ärenden som föranlett mötet. Vid extra allmänt möte får endast punkterna 1-7och 23 (i § 12) samt det eller de ärenden för vilka mötet utlysts, förekomma.


  § 14 Medlemsmöte
  Styrelsen ska kalla till öppet medlemsmöte minst 2 gånger per år. Kallelse anslås på hemsidan och i klubblokalen.


  § 15 Styrelsen
  Styrelsen är Föreningens beslutande organ, när allmänt möte eller extra allmänt möte inte är samlat.

  Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinaie ledamöter och 2 suppleanter vilka väljs för en tid av ett år.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan kalla enskild person som adjungerad ledamot. Detta gäller även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande-  och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

  Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


  Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordförande, när det finns anledning sammanträde. Ordförande är även skyldig att kalla till sammanträde när minst 2 ledamöter begär det. Kallelse ska ske skriftligen minst 1 vecka i förväg. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas.

  Vid styrelsemöte ska protokoll föras och undertecknas av protokollföraren samt justeras av ordförande och en utsedd justerare.


  § 16 Styrelsens uppgifter
  Styrelse ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

  Det åligger styrelsen särskilt att:

  • Verka för Föreningens ändamål
  • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
  • Planera, leda och fördela arbetet i Föreningen
  • Handha och ansvara för Föreningens medel
  • Se till att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast 3 veckor före årsmötet överlämna dessa för granskning av revisorerna
  • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
  • Företräda Föreningen inför myndigheter och organisationer med flera, om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
  • Övervaka att stadgarna följs

  § 17 Valberedningen
  Valberedningen består av ordförande (sammankallande) samt 2 ledamöter. Valberedning väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte.

  Senast 14 dagar innan årsmötet får medlemmarna till valberedningen inlämna förslag på personer för valen i § 12. Senast 7 dagar innan årsmötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna. Ytterligare nominering av kandidater kan ske på årsmötet.

  Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen och om möjligt närvara vid årsmötet.

  Även förslag på kandidater till valberedning lämnas in till denna, men valberedningen lämnar, i detta fall, inte något eget förslag.


  § 18 Revision
  1 revisor och 1 revisorssuppleant ska utses för att granska Föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet.


  § 19 Firmateckning
  Föreningen firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör i förening eller på sätt som styrelsen beslutar.


  § 20 Stadgeändring
  Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem.

  För stadgeändring krävs beslut av ett enhälligt allmänt eller extra allmänt möte eller med minst 2/3-dels majoritet vid 2 på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara årsmöte. Dessa 2 möten måste hållas med minst 1 månads mellanrum.


  § 21 Stadgetolkning
  Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan vid tolkning av stadgarna eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i dessa stadgar lämnas frågan över att avgöras av allmänt eller extra allmänt möte.


  § 22 Tvist
  Tvist mellan medlem och styrelsen kan hänskjutas till medlemsmöte.


  § 23 Ansvar
  Föreningen ansvarar inte för medlemmarnas hundar. Medlem ska på egen bekostnad teckna försäkringar samt ansvarsförsäkring för hunden. Ägaren ska även låta vaccinera sin hund mot valpsjuka och smittsam leversjukdom enligt veterinärs rekommendation.


  § 24 Upplösning av Föreningen
  För upplösning av Föreningen krävs beslut av 2 på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara årsmöte. Dessa möten ska hållas med minst 1 månads mellanrum. Vidare krävs att minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet.

  Vid upplösning av Föreningen ska Föreningens eventuella tillgångar tillfalla lämplig organisation med hundvård på sitt program

   

  Den på hemsidan publicerade texten uppdaterad 2020-04-07

  Vingåkers Hundklubb VHK